Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2
propozycja

Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2

Rylke Jan (red.)

do koszyka
cena: 50,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
poleć znajomemu
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
oprawa miękka
format: B-5
EAN: 9788372449153
ISBN: 978-83-7244-915-3
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

Część I - 364 s., część II - 404 s., 2007 r. Cena obejmuje komplet (część I i II)

Spis treści
Część I
Spis treści
Contents
Noty o autorach ... 7
Informations about authors
Wstęp – Jan Rylke ... 13
Introduction
Ochrona krajobrazu kulturowego w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Tomasz Merta ... 19
Preservation of cultural landscape in policy of Ministry of Culture and National Heritage
Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce – punkt widzenia polskiego ministra środowiska
– Jan Szyszko ... 22
Poland’s cultural landscape protection – Polish Environmental Minister point of view
Conserving and sustaining the urban landscape heritage – Peter H. Goodchild ... 26
Ochrona i zachowanie zabytkowego krajobrazu miejskiego
Krajobraz kulturowy Ukrainy. Aktualny stan i problemy
– Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 45
Cultural landscape in Ukraine. Modern condition and problems
Elementy krajobrazowe i ogrody w założeniach parkowych Rzymu
– Alberta Campitelli ... 56
Landscape elements and gardens in park ensambles of Rome
The UNESCO World Heritage Site “Palaces and Parks of Potsdam and Berlin” – how to
manage an extensive cultural landscape and involve local people? – Gabriele Horn ... 65
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pałace i parki Poczdamu i Berlina”
– jak zarządzać ekstensywnym krajobrazem kulturowym i włączyć wspólnoty lokalne?
Ochrona i użytkowanie krajobrazu – Dorota Sikora ... 89
Landscape protection and utilization
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
– Trinidad (Kuba) – Małgorzata Milecka ... 93
The UNESCO World Cultural and Natural Heritage List – Trinidad (Cuba)
Krajobraz kulturowy mikroregionu Rowu Krzeszowickiego. Historia i współczesność – Katarzyna Hodor ... 105
Cultural landscape of microregion of Krzeszowicki Through. History and present-day
Modelowe miasteczko z lat trzydziestych XX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej
rekonstrukcją krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny – Mieczysław Kseniak,
Elżbieta Koterba, Agata Kozak ... 114
A typical town from the 1930s in Lublin Village Open Air Museum as a reconstruction of the cultural landscape of the Lublin region
Ochronna i fi toremediacyjna rola roślin w krajobrazie kulturowym
– Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska, Józef Rokosza ... 126
Protective and phytoremediative role of plants in cultural landscape
Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta – Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec ... 133
Selected historical road plantings in rural and urban landscape of the Wielkopolska region
Zmiany granic ochrony konserwatorskiej na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu – Marta Wielochowska ... 147
Changes of conservator preservation borders – Bukowiec palace-park complex case study
Turystyka a zachowanie walorów kulturowych krajobrazu – wybrane aspekty
– Sylwia Kulczyk ... 155
Tourism and conservation of landscape’s cultural values – selected aspects
Atrakcyjność wizualna krajobrazu – Magdalena Gąsowska, Jan Rylke ... 161
Visual attractiveness of the landscape
Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 171
Town protection and utilization
Rewitalizacja krajobrazu kulturowego historycznych śródmieść małych miast
północno-wschodniej Polski – Wanda Łaguna, Wojciech Zaborniak ... 174
Revitalisation of cultural landscape of historical centres of small towns in North-Eastern Poland
Analiza percepcyjna wybranych fragmentów przestrzeni publicznej Warszawy
– Janusz Skalski ... 185
The perceptive analysis of chosen fragments of public space in the City of Warsaw
Przekształcanie krajobrazu kulturowego Skarpy Warszawskiej na obszarze
dzielnicy Mokotów – Katarzyna Pluta ... 195
Transformation of cultural landscape of Warsaw Escarpment in the area of Mokotów District
Powiązania widokowe w strukturze miasta Poznania – kształtowanie nowych
oraz problemy ochrony historycznych osi widokowych – Bożena Stępka ... 217
A new shape and historical protections problems with perspective – The scenic connections in the structure city of Poznań
Sylweta krajobrazu kulturowego miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Darłowa – Krzysztof K. Kotwas ... 231
The silhouette of a cultural landscape of the seaside towns on the example of Darłowo
Rola wnętrz architektoniczno-krajobrazowych w zieleni miejskiej Szczecina
– Lucyna Misiejuk ... 239
The role of architectural-scenic interiors in urban green areas of Szczecin
Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Małgorzata Kaczyńska ... 253
Protection and utilization of urban landscape
Analiza witalności roślin ruderalnych w krajobrazie miasta – Tetyana Melnyk ... 257
Analysis of synanthropic fl ora in urban landscape
Przeobrażenia krajobrazu kulturowego majątku Ursynów – Anna Hanaka ... 262
Transforming the cultural landscape of Ursynów residence
Restauracja parku miejskiego jako narzędzie rewitalizacji krajobrazu miasta ogrodu na przykładzie „Programu rewitalizacji Parku Miejskiego w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej” – Beata J. Gawryszewska ... 275
Public park restoration as an instrument of garden city landscape revitalization on example of the Garden City Podkowa Leśna
Krajobraz kulturowy strefy podmiejskiej Poznania – walory i zagrożenia
– Agnieszka Targońska ... 291
Cultural landscape of the suburban zone of the city of Poznań – value and threats
Konflikt w strefie podmiejskiej między zachowaniem krajobrazu kulturowego
a ekspansją zabudowy na przykładzie miasta Olsztyna – Wanda Łaguna ... 304
Confl ict between cultural landscape preservation and expansion of development in suburban zone on example of Olsztyn City
Tereny otwarte istotnym czynnikiem kształtowania krajobrazu kulturowego
– Jolanta Zarzycka-Hajdukiewicz ... 316
Greenfi elds as an important element of creation cultural landscape
Problemy rewaloryzacji i pielęgnacji zabytkowych alei 3 Maja i Waszyngtona
w Krakowie w dotychczasowej praktyce i w świetle nowych metod bezinwazyjnej
diagnostyki dendrologicznej – Wojciech Bobek ... 322
Problems of the restoration and the maintenance over historic avenues 3 Maja and Waszyngtona in Cracow in the current practice and according to new non-invasive methods of dendrological diagnostics
Zabytkowe ogrody i parki publiczne we współczesnym krajobrazie – problemy
rewaloryzacji i użytkowania – Agata Zachariasz ... 328
Historic parks and public gardens in the contemporary landscape – problems of restoration
Wartości przyrodnicze parków miejskich na przykładach europejskich
– Iwona Szumacher ... 355
Natural values of urban parks – European parks as examples

Część II
Spis treści
Contents
Ochrona i użytkowanie krajobrazu wsi – Piotr Szpanowski ... 7
Protection and uze of the rural landscape
Negatywne przekształcenia krajobrazu terenów wiejskich Mazowsza – Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Kinga Kimic ... 11
Negative changes of the Mazovia’s rural landscape
Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego wsi w realizacji projektu „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” – Agnieszka Jaszczak, Emilia Marks, Krzysztof Młynarczyk ... 19
Using of natural and cultural potential of the village in frame of project „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” realization
Majątek Radaczewo (Reinchenbach) – przykład „ferme ornée” na terenie województwa zachodniopomorskiego – Anna M. Walkiewicz ... 28
Radaczewo estate – an example of “ferme ornée” in Western Pomerania province
Krajobraz kulturowy Radziejowic – problemy ochrony i szanse rozwoju
– Anna Marconi-Betka, Anita Wesołowska ... 36
Radziejowice cultural landscape – preservation problems and chances for development
Park podworski we wsi Kroczewo. Rewitalizacja parku jako wstęp do ożywienia
turystycznego gminy Załuski – Jarosław M. Zawadzki ... 47
Manor Park in Kroczewo village
Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego – Małgorzata Milecka ... 73
The Białaczów key cultural landscape
Ochrona i użytkowanie krajobrazu przemysłowego i fortecznego
– Anna Różańska ... 87
Protection and utilization of industrial and fortress landscape
Problemy ochrony krajobrazu miasta postindustrialnego na przykładzie Radomia
– Romuald K. Bochyński ... 91
The problems of protection of a postindustrial city landscape on the example of Radom
Strategia krajobrazowa dla Tamizy w Londynie jako przykład ochrony i promowania miejskich obszarów nadrzecznych – Iwona Orzechowska ... 112
Landscape strategy for Thames River in London as an example of management and promotion of urban riverside areas
Parki i szlaki kulturowe szansą rewitalizacji historycznego krajobrazu inżynieryjnego – Jadwiga Środulska-Wielgus ... 121
Cultural parks and routes as an opportunity of historical engineer landscape revitalization
Rewitalizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – Halina Petryszyn,
Karolina Capar ... 135
Revitalization of castle of dukes of Pomorze in Szczecin
Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy – Anna Różańska, Teresa Krogulec ... 158
Walls and city ramparts as a factor creating landscape of Warsaw
Forteczny park kulturowy jako forma ochrony systemu fortyfikacji twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 168
The idea of cultural parks of fortifi cation for military system protection of Fortress of Warsaw
Ochrona krajobrazu fortecznego – Lidia Klupsz ... 182
The fortress landscape protection
Zieleń forteczna wrocławskiej twierdzy pierścieniowej – Łukasz Pardela ... 202
Fortress green of the Wrocław ring fortress
„Zieleń dachowa” w Polsce – stan istniejący i możliwości rozwoju – Zofia Pieniążek, Piotr Latocha ... 212
Green roofs in Poland – current situation and possible development
Ochrona i użytkowanie krajobrazu sacrum – Jan Rylke ... 225
Protection and utilization of sacrum landscape
Sanktuaria warmińskie w planowaniu miejscowym – Magdalena Swaryczewska,
Mariusz Antolak ... 229
Varmia’s sanctuaries in local planning
Analiza kompozycji krajobrazowej i wytyczne do rewaloryzacji zespołu
źródliskowo-sakralnego w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim – Barbara Sowińska, Agnieszka Oleś, Tadeusz J. Chmielewski ... 248
Landscape composition analysis and directives of the source-sacred complex revalorization in Trzęsiny village (West Roztocze region)
Miejsce wiecznego spoczynku? O problemach związanych z przekształcaniem nieczynnych cmentarzy na terenie tzw. ziem odzyskanych (na przykładach Jeleniej Góry i Wrocławia) – Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło-Kołaczyk ... 259
Place of eternal rest? About problems concerning transformations of closed cemeteries
Cmentarze ewangelickie Lednickiego Parku Krajobrazowego – Agnieszka Rydzewska, Piotr Urbański ... 278
Evangelical cemeteries of Lednica Landscape Park
Historyczne cmentarze Szczecina – ochrona a współczesne użytkowanie
– Aleksandra Pilarczyk ... 286
Historical cemeteries in Szczecin – conservation and their use today
Polityka krajobrazowa Muzeum Pałacu w Wilanowie – Paweł Jaskanis ... 301
The landscape policy of the Wilanów Palace Museum
Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych
na przemiany krajobrazu – Małgorzata Kaczyńska ... 310
The infl uence of palace garden ensamble in Wilanów and its fi lial ensambles on the landscape transformation
Kompozycja Wilanowa Zachodniego – Kinga Rybak ... 325
The composition of Western Wilanów
Problematyka granic ochrony konserwatorskiej rezydencji wilanowskiej i związanego z nią krajobrazu kulturowego – Dorota Sikora ... 347
The problems of establishing the conservator protection borders for Wilanów residence and surrounding cultural landscape
Oś Królewska w Wilanowie we współczesnym krajobrazie kulturowym
– Aleksander Böhm ... 364
The Royal Axis in Wilanów in contemporary cultural landscape
Idea utworzenia Wilanowskiego Parku Kulturowego – Ewa Nekanda-Trepka,
Janusz Korzeń, Zbigniew Myczkowski ... 371
The idea of creation of Wilanów Cultural Park
Ewolucja klucza wilanowskiego – zagrożenia i szanse – Jacek Damięcki,
Marek Piwowarski ... 377
Development of the Wilanów complex – dangers and chances
Idea „promenady” – Jan Rylke, Tomasz Turczynowicz, Jeremi T. Królikowski, Krzysztof Ozimek, Beata J. Gawryszewska, Małgorzata Kaczyńska, Tetyana Melnyk, Joanna Dzięcioł ... 382
The idea of “promenade”
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
więcej
Zobacz także
Zeszyt pomocniczy do ćwiczeń z przedmiotu Rośliny ozdobne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów
Inżynieria krajobrazu
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Zarys geometrii wykreślnej
Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2
Podstawy renaturyzacji rzek
Podobne
Przyroda i miasto, Tom IX

Przyroda i miasto, Tom IXpropozycja

ISBN: 83-7244-825-6
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, Tom V

Przyroda i miasto, Tom Vpropozycja

ISBN: 83-7244-388-2
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
Przyroda i miasto, Tom VI
cena 30,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, Tom VII

Przyroda i miasto, Tom VII

ISBN: 83-7244-677-6
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, Tom VIII

Przyroda i miasto, Tom VIII

ISBN: 83-7244-788-8
cena 40,00 zł
do koszyka
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
(budynek nr 48 - Biblioteka Główna SGGW)

e-mail: wydawnictwo@sggw.edu.pl

więcej »
opracowanie Prekursor