Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. Tom XI
propozycja

Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. Tom XI

Kotowicz-Borowy Irena (red.), Przychodzeń Zygmunt Józef (red.)

do koszyka
cena: 40,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
poleć znajomemu
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
oprawa miękka
format: B-5
EAN: 9788375830279
ISBN: 978-83-7583-027-9
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

424 s., listopad 2008

Spis treści
CZĘŚĆ I. Ogólne zagadnienia turystyki
Wybrane polskie symbole turystyki edukacyjno-kulturowej
– Zygmunt J. Przychodzeń .................................................................... 13
Zjawiska społeczne a zjawiska kulturowe – Tadeusz Michalczyk ........... 29
Homo viator w społeczeństwie sieci – Franciszek Kampka ..................... 45
Turysta. Indywidualny, społeczny i kulturowy wymiar współczesnego
wędrowania – Halina Mielicka .............................................................. 65
Różnorodność przestrzeni kulturowej pograniczy w kontekście rozwoju
turystyki – Irena Kotowicz-Borowy ........................................................ 81
Architektura jako sztuka kształtowania środowiska i przestrzeni
człowieka – Krystyna Najder-Stefaniak ................................................. 89
Możliwości ochrony polskiego konsumenta na rynku usług turystycznych
– Irena Ozimek ..................................................................................... 99
Pamiątki dawnej metropolii lwowskiej w Polsce. Insygnia
bł. Jakuba Strepy – Katarzyna Bogacka ................................................ 109
CZĘŚĆ II. Turystyka lokalna i regionalna na Litwie
Zmierzch życia ziemiańskiego w dawnym powiecie kiejdańskim Litwy
Kowieńskiej – Henryk Manteuffel Szoege .............................................. 127
Obrzędy i tradycje wesela litewskiego jako skarbiec kultury narodowej
– Halina Stankiewicz ............................................................................ 147
CZĘŚĆ III. Turystyka lokalna i regionalna na Mazowszu i Podlasiu
Motywacja w aktywności turystyczno-rekreacyjnej
– Krystyna Krzyżanowska ..................................................................... 155
Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Janów Podlaski
– Ewa Jaska, Marzena Tychmanowicz .................................................. 165
Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego na przykładzie
turystów w gminie Giby – Agata Balińska ............................................. 181
Czynniki kształtowania krajobrazu kulturowego w Dolinie Biebrzy
– Barbara Pisarska ............................................................................... 191
Z problematyki zachowania drewnianych dworów mazowieckich
jako obiektów turystyki – Adam Krajewski ............................................ 209
Zbiory huculskie Państwowego Muzeum Etnografi cznego w Warszawie
w turystyce edukacyjno-kulturowej – Małgorzata Orlewicz .................... 223
CZĘŚĆ IV. Herosi z Podlasia
Słowo wstępne – Zygmunt J. Przychodzeń ...................................... 235
Generałowie dyktatorzy Powstania Styczniowego
– Zygmunt J. Przychodzeń, Grzegorz Przychodzeń ................................. 237
Księża męczennicy z czasów II wojny światowej: Czesław Sejbuk
i Jan Kazimierczak – Zygmunt J. Przychodzeń ...................................... 249
Stasin – wieś spacyfi kowana i mord na jej młodych mieszkańcach
(rok 1943) – Irena Filipczak .................................................................. 257
Zapomniany bohater – śmierć Westerplatczyka! – Jerzy Tomczuk ......... 263
Alfreda i Bolesław Pietraszkowie odznaczeni Medalem Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata – ks. Henryk Sączek, Maria Snopek .................. 265
CZĘŚĆ V. Turystyka regionalna i lokalna na Wołyniu,
Podolu i Bukowinie
Kulturowo-językowy obraz Bukowiny Karpackiej – Helena Krasowska ... 277
Dorobek J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego jako źródło badawcze
etnokulturalnego pogranicza polsko-ukraińskiego – Ludmiła
Bułhakowa ........................................................................................... 287
Kolekcje archeologiczne muzeów lwowskich (1823–1914)
– Natalia Bulik ..................................................................................... 295
Wpływ uwarunkowań przyrodniczo-geografi cznych na rozwój turystyki
na Ziemi Lwowskiej – Olena Tomeniuk ................................................. 313
Infrastruktura turystyczna; stan i perspektywy rozwoju na przykładzie
miasta Ostróg na Ziemi Rówieńskiej – Olena Szerszniowa ..................... 327
CZĘŚĆ VI. Z badań i doświadczeń lokalizmu i regionalizmu
w Polsce i na świecie
Motyw zbójnika Janosika w fi lmie i telewizji. Rekonesans –
Tadeusz Skoczek ................................................................................. 341
Etiopia weszła w drugie milenium – Andrzej Gąsowski .......................... 359
Turystyka krajobrazowa w Argentynie – Grażyna Gurnik ...................... 371
Potencjał turystyczny budownictwa folwarcznego – Małgorzata Drożdż-
-Szczybura ........................................................................................... 381
Świątynie jako element turystyki edukacyjno-kulturowej
– Natalia Cholewa ................................................................................. 391
Krajobraz w „turystyce wizualnej” (2) – Zygmunt J. Przychodzeń ........... 405
Struktura pokrewieństwa a zmiana kulturowa – Michael Ireland,
Lucy Ellis ............................................................................................. 411
Contents
PART I. General problems of tourism
Polish symbols of educational-cultural tourism
– Zygmunt J. Przychodzeń .................................................................... 13
Social and cultural phenomena – Tadeusz Michalczyk .......................... 29
Homo viator in the network society – Franciszek Kampka ..................... 45
A tourist – individual, social and cultural aspect of present-day wandering
– Halina Mielicka .................................................................................. 65
Variety of cultural space on the borderlands in the context of tourism
development – Irena Kotowicz-Borowy .................................................. 81
Architecture as the art of shaping the human environment and human
space – Krystyna Najder-Stefaniak ....................................................... 89
The possibilities of Polish consumer protection on tourism services
market – Irena Ozimek ......................................................................... 99
Monuments of historical metropolis of Lvov in Poland. Episcopal insignia
of blessed Jakub Strepa – Katarzyna Bogacka ...................................... 109
PART II. Local and regional tourism in Lithuania
Decline of the landowners’ country life in the former Kiejdany district
in pre-war Lithuania – Henryk Manteuffel Szoege ................................. 127
Customs and traditions of Lituanian wedding – treasure of national
culture – Halina Stankiewicz ................................................................ 147
PART III. Regional and local tourism in Mazovia and Podlachia
The motivation in tourist activity – Krystyna Krzyżanowska .................. 155
The opportunities of agrotourism in gmina Janów Podlaski
– Ewa Jaska, Marzena Tychmanowicz .................................................. 165
Tourism as a form of leisure on the example of tourists in the commune
of Giby – Agata Balińska ...................................................................... 181
Factors of the cultural landscape of the Biebrza River Valley
– Barbara Pisarska ............................................................................... 191
Some problem of preservation of wooden Mazovian manors as turistics
– Adam Krajewski ................................................................................. 209
The Hucul collection of the State Ethnographical Museum in Warsaw in the
context of educational and cultural tourism – Małgorzata Orlewicz ....... 223
PART IV. Heros of Podlachia
Generals dictators of January Uprising – Zygmunt J. Przychodzeń,
Grzegorz Przychodzeń .......................................................................... 237
Priests martyrs from the Second World War: Czesław Sejbuk and
Jan Kazimierczak – Zygmunt J. Przychodzeń ........................................ 249
Stasin – pacifi ed village and murder on its young dwellers (1943)
– Irena Filipczak ................................................................................... 257
Forgotten hero – death of Westerplatte defender – Jerzy Tomczuk ......... 263
Alfreda and Bolesław Pietraszek decorated with a Medal „Righteous
among the Nations” – ks. Henryk Sączek, Maria Snopek ....................... 265
PART V. Regional and local tourism on Volhynia, Podolia
and Bukowina
Cultural-linguistic picture of Bukowina Karpacka
– Helena Krasowska ............................................................................. 277
Works of J. Głogowski and K.W. Kielesiński as a source for researches
of Polish-Ukrainian ethno-cultural borderland – Ludmiła Bułhakowa ... 287
Archeological collections in Lvov museums (1823–1914)
– Natalia Bulik ..................................................................................... 295
The infl uence of natural-geographic conditions on tourism development
on the Lvov Land – Olena Tomeniuk ..................................................... 313
Consideration of modern situation and perspectives of development
infrastructure of tourism in Ostroh on the Rovne Land
– Olena Szerszniowa ............................................................................. 327
PART VI. From the researches and experiences of localism and
regionalism in Poland and over the world
The motif of Janosik in movie and television. Reconnaissance
– Tadeusz Skoczek ............................................................................... 341
Ethiopia entered into the Second Millenium – Andrzej Gąsowski ........... 359
The Landscape tourism in Argentina – Grażyna Gurnik ........................ 371
Tourism potential of the farm-hand construction – Małgorzata Drożdż-
-Szczybura ........................................................................................... 381
Temples as an element of the educationally-cultural tourism
– Natalia Cholewa ................................................................................. 391
The Landscape in “visually-sentimental tourism” (2)
– Zygmunt J. Przychodzeń .................................................................... 405
Kinship structures and cultural change – Michael Ireland, Lucy Ellis ... 411
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
więcej
Zobacz także
Podstawy zarządzania. Studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące
Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami
Podstawy ekonometrii w Excelu
Ekonomia matematyczna. Teoria Przykłady Zadania
Wspomnienia i relacje o reformach Władysława Grabskiego
Miejsce logistyki w gospodarce
Współczesna turystyka i rekreacja - nowe wyzwania i trendy
Podobne
Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. Tom IX
cena 40,00 zł
do koszyka
Wybrane problemy rozwoju turystyki

Wybrane problemy rozwoju turystykipropozycja

ISBN: 978-83-7583-545-8
,
stron: 164
,
oprawa miękka
cena 25,00 zł
do koszyka
Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia

Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnieniapropozycja

ISBN: 978-83-7583-328-7
,
stron: 208
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Komunikacja społeczna - tendencje, problemy wyzwania

Komunikacja społeczna - tendencje, problemy wyzwaniapropozycja

ISBN: 978-83-7583-563-2
,
stron: 236
,
oprawa miękka
cena 35,00 zł
Handel detaliczny żywnością w Polsce
cena 30,00 zł
do koszyka
Dzieje poznania chorób roślin w Polsce

Dzieje poznania chorób roślin w Polscepropozycja

ISBN: 978-83-7583-703-2
,
stron: 638
,
oprawa twarda
cena 60,00 zł
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
(budynek nr 2 - stary Ursynów)

e-mail: wydawnictwo@sggw.edu.pl

więcej »
opracowanie Prekursor